25 Sep 20 Kansas City, Mo Worth Harley Davidson Worth Harley Davidson
26 Sep 20 Kansas City, Mo Head Lights Head Lights
03 Oct 2020 North Kansas City, Mo Paul and Jack's Tavern Paul and Jack's Tavern
09 Oct 2020 Kansas City, Mo BB's Lawn Side BBQ BB's Lawn Side BBQ